บริษัท แซจจิเทท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2539 โดยกลุ่มวิศวกรไฟฟ้า ด้านระบบควบคุม และเครื่องมือวัด ที่มี ประสบการณ์มากว่า 8 ปี (ในขณะนั้น) ด้วยความเข้าใจดี ถึงความเดือด ร้อนของลูกค้า ที่ต้องใช้งาน ระบบควบคุมที่ไม่ได้มาตรฐาน เราจึงมุ่งมั่น พัฒนาทีมงานให้มี ความรู้ ความสามารถ และ เข้าใจ ความเดือดร้อนของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อสร้างสรรค์ ระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และมั่นคง มีเสถียรภาพ

...เรารับใช้ท่าน ด้วยความตั้งใจอย่างดีที่สุด

      Sagitate (Thailand) Co.,Ltd. was founded on 19th. August 1996, by an over 8 years experienced team of electrical control and instrumentation engineers. We realize customer's suffering of using inefficient automatically control system. So we are engrossed in developing our staffs to understand customer's suffering & improve themselves to be knowledgeable so that we could creat the control system which is efficient and stable.

... We serve you with our best attention.
ระวัง..!

      ปัจจุบัน มีลูกค้าบางรายซื้อสินค้า จากผู้จำหน่ายที่ไม่มีคุณภาพ เมื่องานมีปัญหา ทำงานไม่ได้ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของสินค้า และที่สำคัญ คือระบบที่ไม่มีเสถียรภาพ ทำให้เกิดปัญหาระบบค้างอยู่บ่อยๆ ทำให้เกิดความเสียหายต่อความสามารถในการผลิต ของระบบโดยรวม เมื่อผู้จำหน่ายที่ไม่มีความสามารถเหล่านี้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็จะโทษว่าเป็น ความบกพร่องของตัวสินค้าและลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯเหล่านี้ ก็หลงเชื่อ และโทษว่าตามข้ออ้างเหล่านั้น

      บริษัทฯ ขอรับประกัน ด้วยผลงานหลายร้อยโครงการ และ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาระบบให้กับลูกค้า ทุกงานล้วนทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพสูง บริษัทฯจึงกล้ารับประกัน ผลงานของบริษัทฯตลอดชีพ

      หากท่านซื้อซ๊อฟแวร์ จากบริษัทฯเหล่านั้น เมื่อพบปัญหาและต้องการ การบริการจากบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทางบริษัทฯขอชี้แจงว่า บริษัทฯเป็นบริษัทเอกชนของคนไทย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ การที่ท่านซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายเหล่านั้น ทางบริษัทฯไม่ได้มีรายได้แต่อย่างใด จึงไม่สามารถประกันสินค้าให้กับท่านได้ หากต้องการให้เราแก้ปัญหาให้ ทางบริษัทฯจำเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่เหตุ

      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการกับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งได้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ในลำดับความสำคัญสูงสุด ก่อนลูกค้ารายอื่นๆ

Wonderware Certified Support Provider (CSP)
are warranted to help our customer achieve the very best return on your software solution investments, throughout the life of your system. CSP assist you with product application and solution knowledge. CSP must demonstrate continued commitment to high-performance standards. These Certification offer extensive expertise in information and automation solutions across a broad variety of industries.
To achieve
CSP certification, the service unit must exceed stringent requirements in customer support service as well as high grade of detailed examination to ensure the ability to effectively support customers' problem.

At
Sagitate, you will receive the high level of qualified support by qualified engineers who are certified by Wonderware. Sagitate is the One in Thailand who meets This Certification.

See Certification & Award...

 

Wonderware รับรองมาตรฐานผู้ให้บริการ (CSP)
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด จากการลงทุนซ๊อฟแวร์ ตลอดอายุการใช้งาน CSP จะช่วยท่านในการประยุกต์ใช้งานอย่างถูกต้อง ดังนั้น CSP จะต้องแสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เอกสารรับรองการบริการนี้ แสดงให้เห็นถึง ทักษะความรู้ อย่างกว้างขวาง ในระบบข้อมูล และการแก้ปัญหา ในระบบควบคุม อัตโนมัติ ในทุกย่านอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้รับการรับรองนี้ ผู้ให้บริการจะต้องผ่านข้อกำหนดที่เข้มงวดในการให้บริการ ตลอดจนต้องสอบผ่านแบบทดสอบมาตรฐานระดับสูง ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าผู้ใช้งาน จะได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่
บริษัทแซจจิเทท ท่านจะได้รับการบริการด้วยคุณภาพในระดับมาตรฐานสูง โดยวิศวกรคุณภาพ ที่สอบผ่าน และได้รับการรับรองจาก Wonderware โดย Sagitate เป็นเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรอง

ใบรับรองเกียรติคุณ และรางวัล …

Wonderware Certified Training Provider (CTP)
are essential of our approach to customer satisfaction.The Certified Training Providers must go through the rigorous certification process & examination to ensure the ability to effectively train customers using Wonderware training materials.

At
Sagitate, you will receive the same level of qualified hands-on instruction, training material, and professional attention. Sagitate is the One in Thailand who meets this Certification.

 

Wonderware รับรองศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน (CTP)
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ให้บริการศูนย์ฝึกอบรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ จะต้องผ่านการฝึกอบรม และทำแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ศูนย์ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองแล้ว จะสามารถให้บริการฝึก อบรม ให้กับลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ที่
บริษัทแซจจิเทท ท่านจะได้รับการฝึกอบรม ในระดับคุณภาพมาตรฐาน ได้ปฎิบัติการจริง ด้วยอุปกรณ์ระดับโลก คู่มือการฝึกอบรม และความตั้งใจในระดับมืออาชีพ Sagitate เป็นเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรอง